Bouwhistorie

P.C. Meijers Bouwhistorie & Restauratie verricht alle vormen van bouwhistorisch onderzoek, van inventarisatie tot uitgebreide documentatie. Wij hanteren de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek die zijn opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Bouwhistorie Nederland met de volgende onderverdeling:

Bouwhistorische inventarisatie
Een beoordeling van de historische structuren en bebouwing. Een inventarisatie bevat tenminste een inleiding over het object, een overzicht van geïnventariseerde onderdelen met een korte toelichting, een overzichtskaart, fotos en een samenvattende omschrijving van de vermoede of zekere monumentenwaarden.

Bouwhistorische verkenning (Bouwhistorische opname op hoofdlijnen)
Een opname van aanwezige bouwsporen en archiefonderzoek naar bestaande en historische gegevens. De verkenning bevat tenminste een korte karakteristiek van het bouwwerk, vermoedelijke dateringen van bouwfaseringen voorzover afleesbaar en een overzicht van de voornaamste cultuurhistorische waarden. Een verkenning wordt ook wel een bouwhistorische opname op hoofdlijnen of quick scan genoemd.

Bouwhistorische opname
Een opname van aanwezige bouwsporen en archiefonderzoek naar bestaande en historische gegevens met meer diepgang dan een bouwhistorische verkenning. De opname bevat tenminste een onderzoeksinleiding, een beschrijving van de bouw- en gebruiksgeschiedenis, een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen en de structuren, een objectieve  waardestelling met waarderingstekeningen aangevuld met (archief)tekeningen en fotografische documentatie. Bij een opname kunnen aanbevelingen worden gedaan op grond van de monumentale waarden en de bouwtechnische staat.

Bouwhistorische ontleding
Bij een ontleding wordt gedetailleerde documentatie geleverd van een gebouw of object. De bouwhistorische ontleding bevat tenminste een onderzoeksinleiding, stedenbouwkundige of landschappelijke context, een uitgebreide beschrijving van de bouw- en gebruiksgeschiedenis, een beschrijving van de belangrijkste onderdelen of structuur: bouwmassa, constructie, exterieur en interieur, schetsmatige transformatie van het gebouw, de architectuur- en kunsthistorische betekenis en een objectieve en gedetailleerde waardestelling met waarderingstekeningen aangevuld met archief- en opmetingstekeningen en fotografische documentatie.
Bij een ontleding kunnen aanbevelingen worden gedaan op grond van de monumentale waarden en de bouwtechnische staat. Bijlagen kunnen bestaan uit specialistische onderzoekingen zoals dendrochronologisch onderzoek.